Vybuch metanu z youtube

Tì¾ba v blízkém svìtì je nejvíce ideální na celém svìtì a pøesto, i kdy¾ se jedná o metanové uhlí, to nejbezpeènìj¹í. Bezpeènost byla dosa¾ena pou¾itím rùzných technik a bezpeènosti, díky èemu¾ omezujeme mo¾nost vznícení nebo výbuchu metanu.

Abychom zabránili výbuchu metanu, minimalizujeme výskyt faktorù, které ho vedou, co¾ mù¾eme omezit zavedením vhodných zaøízení. Na dnì dùlku nebo na hranici, tj. K pøedku, je tøeba zpùsobit proudem dodávajícím kombajny a pøepravní dopravníky koøisti. To samozøejmì je dùsledkem jiskøení po¹kozených kabelù, a» u¾ vytváøení elektrického oblouku, pøilne k zapálení metanu a výbuchu. Proto je v plném elektrickém zaøízení zahájena speciální ochrana proti výbuchu. Díky této ochranì zavedené v nástrojích a institucích souèasných lidí minimalizujeme pronikání elektrického potenciálu do metanu, tak¾e v pøípadì selhání se do tragédie nedostane. Mineráøi elektrikáøù, kteøí sedí na dnì dùlku, jsou speciálnì vy¹koleni v oblasti ochrany proti výbuchu a protipo¾ární ochrany, aby mohli bezpeènì provádìt na¹i práci pro sebe a dal¹í podzemní pracovníky. Ka¾dý elektrikáø, jednou za pìt let, musí mít start v takovém absolvování zkou¹ky, a to díky tomu, proè se jeho znalosti osvì¾í a dozví se o souèasných návrzích a druzích ohòostrojù a výbuchù.ochrana proti výbuchu a plameny je základním prvkem pou¾it na v¹ech dolech, èím¾ se sni¾uje riziko výbuchu metanu.