Vypooadani pokladny

®eleznice v zákonech o DPH, které se zaèaly od 1. ledna 2015, daly daòovým pokladnám bránit jako povinný prvek tvoøící základ pro vypoøádání operací. Ale ne v¹echny ¾eny, které podniknou, musí být takové mno¾ství.

Odmítnutí z dùvodu dr¾by pokladnyRegistraèní pokladny nejsou u¾iteèné pro úspìch lidí, jejich¾ roèní obrat nepøesahuje 20 000 PLN, zatímco povinnost mít registraèní pokladnu platí pouze pro spoleènosti, které prodávají zbo¾í za práci finanèních osob a zemìdìlcù. Spoleènosti, které obsahují úèel provádìní smluv s pou¾itím registraèních pokladen, musí zároveò zaznamenávat ka¾dou transakci, kterou získali po zakoupení pokladny. A spoleènosti, které v prùbìhu roku pøekroèily obrat 20 tisíc zlotých, by mìly zaèít zaznamenávat výnosy s pou¾itím hotovosti po uplynutí 2 mìsícù ode dne, kdy tyto limity pøekroèily. Finanèní svazy nemusí mít podniky, které vytváøejí vzdìlávací, finanèní, poji¹»ovací a telekomunikaèní slu¾by.Osvobození od nákupu hotovostiNákup pokladny je objednávka nìkolika set zlotých, av¹ak podnikatel, který si koupí pokladnu, mù¾e obsahovat a¾ 90% kupní ceny, nicménì odpoèitatelná èástka nesmí pøekroèit 700 zlotých. K získání takového odpoètu musí podnikatel, který kazetu zakoupil, pøedlo¾it úzkému daòovému úøadu písemné oznámení hotovosti pøed jeho pou¾itím, skuteèné urèení místa pou¾ití s poøízením pokladny a potvrzení o shodì s po¾adavky na registraèní zaøízení spoleènì s daòovým zákonem o DPH. Zvýhodnìná sleva na nákup pokladny je v¹ak dùle¾itá pøi ztrátì, kdy¾ není pokladna opravována. Spoleènì s tímto zákonem by zaøízení, která registrují prodej, mìla být servisována nejménì jednou za 25 mìsícù v profesionálních slu¾bách.Registrace pokladny souvisí také s povinností uchovávat kopie vydaných úètù (po dobu 2 let a denních, týdenních a mìsíèních zpráv (po dobu 5 let od konce úèetního roku, ve kterém byly pøedlo¾eny. Samozøejmì, pokladník má za cíl vydávat originály pøíjmù zákazníkùm.