Vyroba eokolady s dobrou povisti

Èokoláda je jednou z nejoblíbenìj¹ích lahùdek. V kuchyni najdeme nejrùznìj¹í zpùsoby pou¾ití, hodí je do verze s výkonem. V témìø ka¾dé prodejnì mù¾ete získat èokoládové výrobky v rùzných formách. Mléèná èokoláda stejnì jako silné mléko je také populární.Výroba èokolády je pomìrnì komplikovaná. Prvním obdobím jeho pøípravy je èi¹tìní kakaových bobù z plevy. Pak je zrno závislé na tepelném zpracování, bìhem kterého jsou bakterie odebírány. Dal¹ím krokem je podrobit peèené jádro tzv. Tryskacím tryskáním, jinými slovy jednodu¹e rozbité. Jídlo se rozdrtí a na konci tohoto procesu se vytvoøí kakaová pasta. Pak jsou skuteènosti øádnì vydány v závislosti na vybraném produktu, který má být získán. Bunièina je dále mletá v automatickém chodu. Po porá¾ce tìchto procesù obsahuje volnou konstrukci, která se tøpytí vakuem. Podléhá procesùm kongenování. Je nutné udr¾ovat správné stroje pro práci s èokoládou. Dva a pìt válcových mlýnù se pou¾ívají k øezání kakaové hmoty. První fáze implementace èokolády se týká strojù s názvem "konszami". Procesy svaøování se provádìjí jak za tepla, tak i za mokra. Proces su¹ení je dùle¾itou etapou výroby èokolády. Koneèná fáze výroby se provádí v misce nazývané oøezávaè tu¾ky. Zpracování s ním spoèítá rozlo¾ení kakaového másla na krystaly s nejni¾¹ími rozmìry. Výsledkem je, ¾e èokoláda získává vlastní chu» a jediný lesk.