Webove stranky spoleenosti sony

https://ba-fort.eu/cz/

Tìhotenství, ¹»astný porod a pozdìj¹í zvedání dítìte jsou nejpozitívnìj¹ími obdobími ¾ivota pro ka¾dou ¾enu. Budoucí matky netrpìlivì èekají na den, kdy usly¹í srdce plodu. Existuje pro nì souèasný signál, ¾e vývoj dítìte prochází lehkým stylem a také krásným zpùsobem jim uvìdomuje, ¾e pod sebou nesou své budoucí milované potomky. Vá¾ení budoucí matky, nedávejte se zdùraznit, pokud bìhem prvního ultrazvuku lékaø nesly¹el va¹e srdce. V poèáteèních fázích vývoje plodu se zmìny provádìjí rychle, prakticky dennì a první srdeèní tep je dodateènì pochopitelné ji¾ v 21. den tìhotenství.

Na zaèátku se srdce dítìte nepodobá orgánu, který je nám známo. V poèáteèních fázích vývoje plodu je to jenom druh trubice, která pumpuje krev. Okolo 14. týdne tìhotenství bude v¹ak srdce dítìte dostateènì velké (6 mm ve v¹ech, které bude silné pøi hledání ultrazvuku. Bohu¾el bude obvykle pøíli¹ malá, aby zhodnotila jeho správný vývoj. Chcete-li správnì posoudit vývoj srdce dítìte, bude nutné poèkat a¾ do 20. týdne tìhotenství, kdy srdce nenarozeného dítìte dosáhne velikosti 20 mm.

Pokud se chcete dozvìdìt, jak se va¹e srdce bije, bude mo¾né kolem 11. týdne tìhotenství, ale pouze za pomoci speciálního pøístroje, který existuje v bytì, pøemìòuje tok krve na zvuk. Nicménì správný tep srdce, pøi zachování stetoskopu, je dodateèný a¾ po pøekroèení 18. týdne tìhotenství. Za tuto etapu stojí za to èekat - nikdy nezapomenete na svùj první srdeèní tep.

Bìhem celého tìhotenství nedo¹lo k plodové krvi do plic dítìte. V té dobì existovala známka toho, ¾e se dítì zavazuje, ¾e je¹tì nebylo obrat nezávislé dýchání, mìlo by se zamìøit na správný vývoj orgánù. Ano, srdce dítìte bude vyvíjeno pouze v dobì dodání. Od tohoto období bude poslech srdce plodu legální kdykoli. Jediné, co musíte udìlat, je jemnì nasadit ucho do hrudníku va¹eho dítìte.