Zdrava lewandova strava

Existujeme v dobách, kdy je den drasticky zkrácen, èas nebezpeènì utíká a my nejsme okam¾ikem pro urèité vìci. Není neobvyklé, ¾e ztratíte svou souèasnou domácí stravu.

Pøíprava zdravých jídel v mrakodrapuPøi hledání zapomeneme jíst nìco cenného, èasto se rozbije na blízkém jídle na panství, které z hlediska vý¾ivy hodnì vyhovuje po¾adavku. Na¹tìstí existují chytrá øe¹ení, která urèitì zlep¹í proces tvorby potravin v bloku. Nápoj z tìchto zaøízení je elektrický krájeè zeleniny. Jak ji¾ název napovídá, funguje to pro malé øezání zeleniny, ani¾ by bylo nutné poèítat s klasickým struhadlem. V¹ichni víme, jak unavené je mrknutí. Nemù¾eme toho dosáhnout bez rozptylu i v nejkrat¹ím mo¾ném prostøedí. Elektrická fréza na zeleninu je zaøízení, které ve zlomku vteøiny zmìní na¹i zeleninu na tyèinky, plátky, a dokonce i na ro¹ty. To v¹e se neuskuteèní pouze rychle, ale také se starají o sbìr zbytkù po celé kuchyni. Jeho postel bude jen oplachovat nìkolik prvkù pod touto vodou.

Jaký by mìl být elektrický drtiè na zeleninu?Mìlo by to být opatrné. Pøístroj by mìl mít správnou sílu a navíc má nìkolik typù ro¹tù, které mù¾eme v závislosti na potøebì snadno vymìnit. Èepele ve výmìnném struhadle musí být splnìny s urèitou nerezovou ocelí, co¾ umo¾ní hygienu a trvanlivost pøedmìtu. Mù¾eme také vìnovat pozornost tomu, zda stroj bì¾í ti¹e a zda se snadno èistí. Prvky ne ka¾dého krájeèe budou zaslány na mytí v myèce nádobí, stojí za to zaplatit za poslední radu v manuálu. Elektrický krájeè zeleniny v mrknutí oka nám pomù¾e vykouzlit lahodné saláty, saláty a dokonce i otøete brambory na palaèinky. Zdravá, vý¾ivná jídla nebudou rychle dosa¾itelná.