Ziskovost zahradnicke produkce

Souèasné období ve Velké Británii ukázalo skandál související s pøidáním koòského masa na hovìzí maso, co¾ by vedlo k odbìru podezøelých masných výrobkù z výbìru obchodních øetìzcù v západní Evropì. Bohu¾el, s mnoha podobnými skandály, dìláme témìø celý evropský kontinent. Nyní ve ©výcarsku bylo zji¹tìno, ¾e místo hovìzí svíèkové bylo prodáváno speciálnì upravené a barevné vepøové maso místo hovìzí svíèkové. Na druhé stranì Nìmci s hrùzou zjistili, ¾e drahé vejce teoreticky pocházející z ekologických farem v praxi ukazují vejce zru¹ené kuøaty na farmách Dolního Saska a Mecklenburgu.

Popsané zneu¾ívání související s iniciativou producentù a velkoobchodníkù s konzumovaným masem jsou potvrzením stávajícího trendu, podle nìho¾ úspory jsou zpùsobem získávání trhu a tato kvalita masa je jen okrajovou zále¾itostí. Je to otevøené tajemství, ¾e bì¾nì pou¾ívanou technologií ve velkoobchodních prodejnách salámù je plnìné masné výrobky se slanou vodou, aby se usnadnila jejich velikost. Injektory s tisíci jehel èerpávají vodu do tìla konzervaèními látkami, plnidly a polyfosforeènany. To zvy¹uje ziskovost výroby masných výrobkù, proto¾e slaná voda je nìkdy dokonce polovina hmotnosti masných výrobkù, co¾ znamená, ¾e jeden kilogram masa mù¾e získat jeden a pùl kilogramu masných výrobkù. Je tøeba upoutat pozornost na karty z chladného masa, které kupujeme, a nechat ty, které byly nafoukané chemikou.

To v¹e se dìje ve velkoleposti zákona, proto¾e namísto receptù a norem, které regulují výrobu kvalitního uzeného masa, dnes je témìø ka¾dý masový výrobek jistì ¾ít legálnì prodávaný prostøednictvím velkoobchodního prodejce studených øezù. MOM (tj. Tzv. Mechanicky oddìlené maso je koncept masového odpadu, který je výsledkem oddìlení kostry od správného tìla. Konèetiny, chrupavky, kostní døeò, tuk, membrány, køídla, drcené kosti, zbylé peøí a chlupy jsou pod tlakem lisovány pøes separátor a získaná bunièina je základním nábojem nejlevnìj¹ích masných výrobkù. MOM nemá prakticky ¾ádnou vý¾ivovou hodnotu, ale je obohacena antioxidanty, oleji, emulgátory, polyfosfáty a látky zvy¹ující chu». Proto stojí za to vynalo¾it nìco víc na osvìdèené výrobky správné formy namísto otravy tìla ...