Zpusoby ha eni po aru

Po¾áry, které se vyskytují v oddìlených místnostech s malým objemem, jsou zpravidla zhasnuty pomocí páry.Pár je po¾ádán v bytech, ve kterých je kapacita cca 500 m3. Proto by mìly existovat tìsné prostory.Pára jako metoda ha¹ení "páøení hasicího páru" v otevøených prostorách je nepravdìpodobné kvùli jeho extrémnì nízké mìrné hmotnosti, která se posouvá k nedostupnosti vhodné hasicí koncentrace.

Také v pøípadì malých, ale vyzaøovaných místností je také pou¾ití hasièù neúèinné a úèinné.

https://ecuproduct.com/cz/wonder-cells-idealni-pripravek-pro-potirani-priznaku-starnuti-pokozky/Wonder Cells Ideální přípravek pro potírání příznaků stárnutí pokožky

Nejbì¾nìj¹í místnosti, ve kterých jsou vodní páry získány k ochranì a prevenci po¾árù, jsou: su¹árny pro hoølavé materiály a døevo, èerpání ropných produktù, vulkanizaèní kotle, rektifikaèní sloupy a lodì.Toto hasicí médium je dáno a pro ha¹ení po¾árù pevných látek, které nemohou být uhaseny ve ziskové vodì.

Vodní pára lze pou¾ít souèasnì k ha¹ení po¾árù kapalin, které mají teplotu nejménì 60 ° C. Zachycení nebo zaji¹tìní po¾áru s parou bude úèinnìj¹í, tím vy¹¹í je bod vzplanutí kapaliny.

Pou¾ití páry zpùsobuje zøedìní hoølavých plynù na spalovací plo¹e. Rovnì¾ dochází k poklesu koncentrace kyslíku na hodnotu, pøi ní¾ je dal¹í spalování ¹patné. Ve smìsi par alkoholù v zónì spalovací a vzniku po¾áru koncentrace vodní páry 35% zpùsobuje inhibici kouøení a nedostatek mo¾ností pro dal¹í spalování.

Proces kalení je pomìrnì úèinný pøi pou¾ití nasycené páry, která se doporuèuje pod tlakem od 6 do 8 atmosfér.